WAT IS EEN DEPRESSIE?

Een depressie is een toestand waarbij men zich neerslachtig of ontmoedigd voelt. Een lichte depressie kan binnen een uur voorbij zijn, dan wel maandenlang aanhouden -afhankelijk van de oorzaak en van de levensomstandigheden van de persoon in kwestie. Depressies manifesteren zich bij voorkeur tijdens kritieke of onzekere periodes in het leven -in de puberteit, tijdens zwangerschap, kort na de geboorte van een kind, tij dens de menopauze of op latere leeftijd. Zij kunnen worden uitgelokt door een huiselijke crisis of door een zware teleur stelling. Indien veroorzaakt door een kritieke situatie in de werkkring, dan wel door onvoldaanheid met de arbeid, kan een depressie worden opgevat als een beroepsziekte. Ze pleegt zich ook voor te doen na een aantal ziekten, in het bijzonder na griep.

Een gedeprimeerd mens heeft het gevoel dat er voor hem geen hoop meer is. Hij neigt tot een sombere, pessimistische kijk op zijn toekomst en verliest interesse in bezigheden waar hij vroeger schik in had. Het kan zijn dat hij over voortdurende vermoeidheid klaagt of een verscheidenheid van lichamelijke klachten vertoont, gewoonlijk niet van ernstige aard, maar moeilijk te definiŽren. Ook kan hij alle belangstelling in seksuele activiteiten verliezen en geen eetlust meer vertonen, waardoor hij snel in gewicht daalt. Maar soms kan een depressie de tegenovergestelde uitwerking hebben en vertoont de betrokkene een onstuitbare drang tot eten. Ook kan er consti patie optreden, of kan de menstruatie uitblijven. Slaapstoor nissen en huilbuien zijn gewoon. Iemand met een ernstige depressie is ziek. Gewoonlijk staat de ernst van de depressie buiten alle proporties tot de omstan digheden die haar hebben teweeggebracht. Kenmerkend is dat de betrokkene zich realiseert dat zijn gevoelens van eenzaamheid en misŤre geen rechtvaardiging vinden in de werkelijkheid, maar toch is hij niet in staat zich eruit los te rukken.

Het is een eigenaardigheid van de ziekte dat de patiŽnt zich inbeeldt niet beter te zullen worden. Men dient hem daarom te overtuigen dat een depressie een ziekte is, die op den duur net als verkoudheid of griep overgaat. Depressies worden algemeen in verband gebracht met een verstoring van het che misch evenwicht in de hersenen. Behandeling met moderne anti depressiemiddelen brengt in vele gevallen snelle verbetering; ernstiger gevallen, zoals die waarin een poging tot zelfmoord is gedaan of wordt overwogen, vereisen specialistische behan deling in een ziekenhuis.

Depressies vormen tevens een kenmerk van de manisch depressieve psychose, waarin depressieve vlagen afwisselen met perioden van buitensporige opwinding en koortsige activiteit.